Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

The Brewing Brothers BV

Baardegem-Dorp 17, 9310 Baardegem, België

BE0801.321.255

info@kuitenbijtergin.be

 

Wettelijke leeftijd aankoop alcoholische dranken

Door online te bestellen verklaart de koper aan Kuitenbijtergin.be de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart of controle van het rijksregister.

Meer info kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol

Algemeen

De e-commerce website van Kuitenbijter is eigendom van TBB BV een vennootschap met maatschappelijke zetel te Baardegem-Dorp 17, 9310 Baardegem, BTW BE 0801.321.255,  (hierna Kuitenbijter Webshop genoemd).

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van The Brewing Brothers BV. aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepassing daarvan.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kuitenbijter webshop niet. Kuitenbijter is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kuitenbijter Webshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst – Centrum Ronde van Vlaanderen vzw, Markt 43 – 9700 Oudenaarde – info@crvv.be – +32 55 33 99 33.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Brewing Brothers BV. The Brewing Brothers BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Levering

Alle onze zendingen worden verstuurd met bpost. Elke levering via bpost is onderworpen aan een leveringskost afhankelijk van het gewicht van de zending. Deze kostprijs wordt duidelijk aangegeven in het controlescherm van de checkout-procedure.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of andere landen van de Europese Unie.

Enkel pakketten tot max. 30kg worden afgeleverd aan de standaard voorgestelde transporttarieven. Voor zwaardere pakketten nemen wij contact op om de meeste efficiente transportmethode voor te stellen. De kostprijs is steeds ten laste van de klant (reeds betaalde transportkosten worden steeds in mindering gebracht)

Afhaling tijdens de openingsuren (10u – 18u) van het Centrum Ronde van Vlaanderen vzw, Markt 43 – 9700 Oudenaarde is gratis. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. […] kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringen die later gebeuren als de oorzaak daarvan niet aan hem kan worden toegeschreven. Het is dan aan de Klant om bpost of, in voorkomend geval, de transporteur waar beroep op werd gedaan, in gebreke te stellen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan The Brewing Brothers BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kuitenbijter webshop was geboden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The Brewing Brothers BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van The Brewing Brothers BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, The Brewing Brothers BV, Baardegem-Dorp 17, 9310 Baardegem Tel +32 0473390519, Mail: info@kuitenbijtergin.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen naar info@kuitenbijtergin.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Brewing Brothers BV  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Brewing Brothers BV Baardegem-Dorp 17, 9310 Baardegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten (€7,5) van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant en worden in mindering gebracht van een eventuele terugbetaling. Dit is niet van toepassing wanneer een product omgeruild moet worden bij een foutieve levering.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Brewing Brothers BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Brewing Brothers BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Brewing Brothers BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Brewing Brothers BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kuitenbijter Webshop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

The Brewing Brothers BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Kuitenbijter Webshop klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan The Brewing Brothers BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant The Brewing Brothers BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst

De klantendienst van Kuitenbijter Webshop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 55 33 99 , via e-mail op info@crvv.be of per post op het volgende adres The Brewing Brothers BV, Elststraat 57A, 9240 ZELE. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van de klantengegevens, Centrum Ronde van Vlaanederen vzw, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CRVV vzw, Markt 43, 9700 Oudenaarde of via email naar info@crvv.bve, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot The Brewing Brothers BV, Baardegem-Dorp 17, 9310 Baardegem.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

CRVV vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@crvv.be of via CRVV vzw, Markt 43, 9700 Oudenaarde.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Kuitenbijter Webshop gebruikt ‘First party cookies’ (technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren) en ‘Third Party cookies’ (cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Contact
Splits e-mailadressen met een komma.